lørdag 26. juni 2021

Hvordan lage tverrfaglige opplegg på din skole

EDIT: Jeg ser at mange har besøkt denne posten. Dersom noen av dere har brukt ideen, kommenter gjerne under og fortelle hvordan det fungerte.

Undervisningen skal inkludere mer tverrfaglige opplegg i forbindelse med fagfornyelsen, men å gjennomføre dette er ikke alltid så lett. 

Her er et forlag for hvordan det er mulig å faktisk gjennomføre dette. En viktig tanke bak dette forslaget er at man ikke skal behøve gjennomføre forslaget en kommer med selv. Dette er fordi dette vil legge bånd på kreativiteten. Med en gang du tenker over hva du selv kan gjennomføre, så blir det mange ideer du må forkaste. Dette vil vi jo ikke. Det er først senere du skal tenke på hvordan dette kan appliseres i egen undervisning.

Det er viktig at dette gjennomføres tidlig, første møte bør finne sted under planleggingsdagene i starten av året.

Forslag


Del lærerne inn i to grupper. Noen blir satt til oppgave A, andre til oppgave B.

A. Finne tverrfaglige oppgaver

Første møte

Sett sammen minst to lærere med to forskjellige fag. De trenger ikke ha disse fagene nå, de trenger heller ikke undervise i samme klasse. Det eneste kravet er at de skal kunne undervise i faget.


Eksempler:
 • Religion og Etikk SF - Historie VG3SF
 • Norsk VG1SF - Samfunnskunnskap SF
 • Norsk VG2SF - Samfunnskunnskap SF (mange har SK på VG2)
 • Engelsk VG1YF -  Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign YF
 • osv
Du kan også sette sammen lærere fra tre fag, om du vet med sikkerhet at det er mulig å lage tverrfaglige oppgaver til alle tre.

Disse 2-3 lærerne har så to oppgaver.
 1. Finne læreplanmål som sammenfaller. På hvilke områder er det mulig å samarbeide. Hvilke sammenfallende tverrfaglige emner har fagene? 
 2. Deretter skal de skrive ned noe ideer til mulige tverrfaglige oppgaver. Dette trenger ikke være langt, kanskje 30-50 ord på hver oppgave. Det trenger ikke være oppgaver en selv skal gjennomføre, men noe en klasse på skolen kunne har utført.
Dersom dere ikke finner noe, så har dere eliminert to fag hvor tverrfaglighet blir vanskelig. Det er også viktig å gjøre.

Send deretter inn alt dere har skrevet.


Eksempel:

Norsk og Samfunnskunnskap VG1SF

Læreplanmål i norsk relevante for samfunnskunnskap
 • greie ut om og drøfte norskfaglige eller tverrfaglige temaer muntlig
 • skrive fagartikler som greier ut om og drøfter norskfaglige eller tverrfaglige temaer
 • vurdere og bearbeide egne tekster ut fra tilbakemeldinger og faglige kriterier
 • bruke ulike kilder på en kritisk, selvstendig og etterrettelig måte; lytte til andre, bygge opp saklig argumentasjon og bruke retoriske appellformer i diskusjoner
 • gjøre rede for og reflektere over bruken av retoriske appellformer og språklige virkemidler i sakprosatekster; 
 • reflektere over hvordan tekster framstiller møter mellom ulike kulturer
 • gjøre rede for utbredelsen av de samiske språkene i Norge, fornorskingspolitikken og de språklige rettighetene samer har som urfolk

Læreplanmål i samfunnskunnskap relevante for norsk 
 • utforske og presentere dagsaktuelle tema eller debatter ved å bruke samfunnsfaglege metodar, kjelder og digitale ressursar, og argumentere for sine eigne og andre sine meiningar og verdiar
 • utforske korleis interesser og ideologisk ståstad påverkar våre argument og val av kjelder, og reflektere over korleis det gir seg utslag i forskjellige meiningar
 • reflektere over likskapar og ulikskapar i kulturuttrykk, identitet og levesett innanfor og mellom majoritet og minoritet i Noreg og Sápmi/Sábme/Sáepmie 


  Mulige oppgaver
  1. Fagartikkel om samfunnsfaglige tema, for eksempel det norske rettsystemet. Elevene skriver først en del hvor de greier ut om emnet, deretter har de en drøftende del hvor de argumenterer over stoffet. Norsklærer vurdere språk, argumenter, struktur og referansebruk, SF-lærer ser på faktakunnskapen.
  2. Debatt om samfunnsfaglig tema. Norsklæreren ser på argumentasjon, SF-læreren på fakta.
  3. Mappeoppgave om samisk, med analyse av dikt og noveller opprinnelig skrevet på samisk, og fagartikkel om et samisk tema. Lærerne vurderer hver sine tekster. Mulig å trekke  inn andre fag her.


  Mellom første og andre møte

  Ledelsen eller noen andre med ansvar mottar alt som har blitt foreslått og limer sammen til ett dokument. Dette dokumentet sendes ut til alle lærerne. Lærerne velger et fag de ønsker å samarbeide med. Denne gangen blir de satt sammen på nytt med den samme læreren, eventuelt en ny samarbeidspartner. Hvis det er vanskelig kan ledelsen plassere folk i nye grupper.


  Andre møte

  Denne gangen får de et oppdrag om å lage et opplegg. De kan velge blant forslagene som kom inn sist, eventuelt kan de lage noe helt nytt.

  De skriver så ned oppgaven, tar med antall timer, mål, vurdering, osv. De kan også, om de har lyst, lage en powerpointpresentasjon som beskriver oppgaven for elevene.

  Alt dette sendes så inn til skolen sentralt.


  Mellom andre og tredje møte

  Ledelsen samler inn alle opplegg i ett dokument og sender ut til lærerne. Lærerne fjerner alle som ikke er aktuelle for dem, og leser gjennom de andre.


  Tredje møte

  Dette møtet skal være med lærerne i klassen. Alle lærerene samler opp alle oppgavene som er relevante for dem. En historielærere i VG2 velger seg alle oppgavene som lar seg gjennomføre i klassen.

  Så går de gjennom alle de relevante oppgavene og ser om de lar seg gjennomføre i klassen. Man trenger ikke snakke lenge om hver oppgave, siden det vil være irrelevant for de andre lærerne, men man kan avtale individuelle møter senere. På disse møtene kan de så endre og forbedre oppleggene, som de så sender inn.


  Etterpå

  Alle opplegg sendes så inn sentralt, hvor de på nytt samles inn og distribueres blant lærerene. Det gjør heller ikke noe om de også deles utenfor skolen.
  B. Spesielle tema

  Det er ikke nødvendig å gå gjennom alle disse stegene med alle tema. Det er noen som det allerede er kjent. Da er det mulig å diskutere dette tidlig, og legge opp årsplanen etter dette.

  Eksempel: samisk

  Sett sammen en lærer i norsk, samfunnsfag, geografi, design og arkitektur (om faget tilbys), Musikk, dans og drama (ditto) med mål om å lage tverrfaglige oppgaver. Her er det også viktig at ledelsen legger opp til at temaet undervises i samtidig. 

  By Ernmuhl at lb.wikipedia, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15857923


  Første møte

  Lærerne samles og bedriver brainstorming over alle mulige tverrfaglige oppgaver i dette emnet. De ser i bøkene, studerer læreplanen og diskuterer sammen. Så skriver de ned så mange muligheter de finner.

  Andre møte

  Lærerne samles og velger noen av forslagene fra sist møte. Så setter 2-4 lærere seg ned sammen og lager opplegg.

  Tredje møte

  Lærerne samles klassevis og diskuterer hvordan disse kan gjennomføres. Siden dette er tema som vil inkludere flere fag, er det viktig å bruke god tid på samarbeid her.

  Til slutt

  Dette er bare et forlag på hvordan man kan gå i gang med tverrfaglig samarbeid, og denne jobben vil bli langt enklere året etter. Da har man jo allerede mange opplegg, og kan bruke tiden på revisjon og erfaringsutveksling.

  onsdag 2. juni 2021

  Undervisningsopplegg i norrøn litteratur

  Reisen til Åsgård

  Et escaperoom hvor elevene skal reise til Åsgård, og på veien må svare på mange spørsmål.  Eddadikt - skriveoppgave

  En skriveoppgave hvor elevene skal få bruke ekstra tid på et   Islendingesagaer

  En gjennomgang av forskjellige typer sagaer, og hva som kjennetegner dem.


  Bøker fra den norrøne verden  En gjennomgang av norrøn litteratur.


  Persongalleri Sagaen om Ravnkjell Frøysgode
  En oversikt over personene i Sagaen om Ravnkjell Frøysgode, med piler som forklarer forholdet mellom dem. Det er en også en liste over alle kapitlene i teksten.
  Norrøn litteratur - kjennetegn

  Dette er et skjema for å gjenkjenne trekk ved norrøne tekster. Elevene fyller inn i skjemaet. Det vil gjøre det enklere å analysere blant annet islendingesagaer.
  Norrøne kort

  Kort med forfattere, begreper og bøker fra den norrøne verden. Skriv ut i 3x2 eller 3x3 og del ut til elevene.  Skam og ære i norrøn litteratur


  Presentasjon om skam og ære og æreskultur. Det vil være mulig å kombinere lesning av en norrøn saga med en mer moderne tekst. Dette må i så fall legges til i presentasjonen.

  Dikt - så mange spørsmål

   da tidemand og gude malte brudeferden i hardanger hadde de lest avisen hadde de lest om gutten som løp over gangbruen drep denne negeren ro...

  Populære innlegg