søndag 20. januar 2013

Påstander om humanisme - oppdatert

Jeg har tidligere laget en oppgave for konfirmantlærere kalt "Humanismepåstander", som ligger ute på konfirmasjonssidene til Human Etisk Forbund. Etter å ha brukt denne en god del ganger har jeg valgt å revidere denne, og den nye utgaven ligger her.

Skriv gjerne i kommentarfeltet om dine erfaringer. Forslag til forbedringer tas også imot med takk.

Ressurs: Norsk Humanistmanifest

onsdag 16. januar 2013

Nyeste Humanist

Du skal få fire tips av meg nå:

1. Pell deg på Narvesen og kjøp nyeste Humanist.
Det er en utmerket utgave som tar opp skepsis mot skeptikere.
Jeg er tilstede i to artikler, ene har jeg skrevet selv, i den andre er jeg en anonym informant, hvor jeg fyller rollen som "representant for inngruppen". Det blir også henvist til denne bloggposten
2. Les min artikkel.


4. Les denne tråden, og oppdag at jeg egentlig er en kristen i fåreklær som egentlig ikke kan dette med vitenskap.

fredag 11. januar 2013

Assosiasjonsoppgave i historie - Imperialismen


Jeg har tidligere lagt ut undervisningsopplegg i religionsfaget, men dette er ikke mitt eneste fag, jeg underviser også i historie. Dette er ett av de oppleggene jeg har moderert fra ett jeg lærte av Roland Nolet ved Høyskolen i Østfold. 

Jeg bruker her imperialismens tidsalder som ett eksempel, men det kan også benyttes til å undervise i andre tema, eksempelvis fremveksten av de totalitære ideologier.

Før en går i gang med dette bør en ha gjennomgått temaet skikkelig, elevene bør ha lest kapittelet og de bør ha svart på spørsmålene som står i boken. Denne oppgaven vil ikke gi dem så mye nye kunnskaper, men den vil hjelpe elevene å organisere denne kunnskapen og forstå prinsippet om årsak og virkning.

Oppgaven er en prosjektoppgave og kan gjennomføres på to skoletimer. Jeg anbefaler læreren å ta inn ark nr 2 og se gjennom dette før gjennomgangen. Samtidig anbefaler jeg at arkene skrives ut i A3, ikke i A4.

Assosiasjonsoppgave i Historie

Del klassen inn i grupper på tre eller fire og del ut ark 1.
Gi dem tjue minutter til å fylle det ut med mest mulig opplysninger, hvor alle hjelpemidler er tillatt, dvs både bøker og internett. Opplys om at arket ikke skal inn, det er kun et eget hjelpemiddel som de skal bruke i andre del av oppgaven.

Deretter ber du dem lukke PC og bok, og deler ut ark 2. Det eneste hjelpemiddelet de nå får bruke er arket de nettopp fylte ut.

Oppgaven går ut på å sette piler fra ett ord til ett annet. Hva førte til hva? Førte overproduksjon til behov for nye markeder, som igjen førte til imperialisme? I så fall lager man en pil fra det første til det andre før en setter en pil inn til sentrum. Be elevene finne flest mulig slike forbindelser, og si at lengre «veier» belønnes.

I slutten av timen tas arket inn, og velg så ut enkelte forklaringer fra elevene. Be dem forklare hvorfor overproduksjon førte til nye markeder, be dem forklare forbindelsen mellom den britiske erobringen av Egypt og Berlinkonferansen. Be dem utdype hvilken rolle et svekket ottomansk rike spilte i kampen om Afrika.

Det kan gjennomføres som en konkurranse, man kan gi ett poeng for hver pil, og fem poeng for lengste årsaksrekke, men da er det viktig å trekke fra to poeng for hver forbindelse som elevene ikke kan forsvare. Dette er for å hindre at ikke elevene setter for mange piler kun for å vinne.

Dersom en ønsker å bruke samme opplegg for de totalitære ideologiene, bytter en bare ut ordene i skjemaene med de som er nevnt nedenfor. Bruk gjerne Excel og skriv ut uten rutenett.

Russisk tap mot Japan 1904-1905 – Ølhallkuppet - Russisk grunnlov - Hitler medlem i NDSAP - Italia blir fascistisk stat - Hitler blir dømt til fengselstraff - Konspirasjonsteorier om jøder - Opprør i St.Petersburg - Riksdagen brenner - Russland inngår fredsavtale med Tyskland  - Dolkestøtlegenden - Planøkonomi - Tsaren enevoldshersker - Min Kamp - Sions Vise Protokoller - Første verdenskrig - Brest Litovsk-avtalen- Nasjonalisme - Versaillestraktaten - Russisk Borgerkrig - Lenin reiser til Russland – Stalinisme - Lenin Dør - Motstand mot tsardømmet - Teorier om rasekamp - Tsarfamilien myrdes - Marsjen mot Roma - Anti- Semittisme - Tyskland får hovedskyld for første Verdenskrig - Rasputin redder tronarvingen og blir tsarfamiliens fortrolige - Teorier om klassekamp – Weimarrepublikken - Svake regjeringer i Italia - Dannelsen av det italienske fascistpartiet - Stalin utkonkurrerer rivalene og blir enehersker - Dannelsen av midlertidig regjering i Russland - Februarrevolusjonen – Oktoberkuppet - Fascistisk maktovertakelse - Tyskland må betale store krigserstatninger - Tyskland må bære hovedansvaret for krigen - Svake demokratier

torsdag 10. januar 2013

En allegori over den nye og den gamle pakt av Hans Holbein den yngre


Dette er utdrag av en oppgave jeg skrev i religionsdidaktikk. Jeg slet med å overføre teksten til bloggpost, så det skulle i utgangspunktet være en tabell her. Samtidig bruker jeg enkelte begreper jeg har forklart andre steder i oppgaven, for eksempel "den ikonografiske fasen". Det  bør imidlertid ikke hindre lærere i å benytte seg av dette materialet for å forklare kristendommens forhold til jødedom.


For at elevene skal forstå forholdet mellom kristendommen og jødedommen kan en også benytte seg av kunst, og ett bilde som illustrerer dette godt er En allegori over den nye og den gamle pakt, malt av Hans Holbein den yngre. Bildet er fra 1530-tallet, og det ingen tvil om at Holbein ønsket å male i tråd med luthersk teologi, og han produserte også flere tresnitt som fremstår som en direkte kritikk av paven. Det presenteres ingen mellommann mellom menneske og Kristus og og det er heller ingen helgener på bildet. Samtidig har Maria blitt tildelt en svært tilbaketrukket rolle. Bildet er todelt, med en tre i midten hvor den venstre siden viser den gamle pakt, og den høyre den nye. Treet er også dødt på venstre side men friskt og fullt av blader på den høyre.

Deretter har malt begge sidene parallelle, hvor en scene på den ene siden korresponderer med den andre. Helt til venstre i midten vises Adam og Eva som ved å bli fristet av slangen bringer hele menneskeheten i synd, derav teksten "synd" (peccatum). På motsatt side vises Jesus med disiplene med teksten «Agnus Dei» (Guds lam). Øverst til venstre ser vi Moses som mottar loven (Lex), på den andre siden ser vi Maria motta nåden (Gratia) i form av Jesusbarnet. Vi ser også kobberslangen fra 4. Mosebok 21: 6-9 på venstre side med påskriften og Jesus på korset til venstre. Nederst til venstre ser vi et skjellett i en kirste, med ordet "død" (mors), til høyre har Jesus stått opp fra graven med påskriften "vår seier" (victoria nostra).

I sentrum er det tre personer, en naken mann som representerer menneskeheten ("homo"), til venstre for ham profeten Jesaja som peker mot jesusbarnet og til høyre døperen Johannes som peker på den voksne Jesus. Dette henviser til et vers fra Jesaja som kristne hevder profeterer at Jesus skal bli født. Dette er igjen en oppgave som bør gjennomgås i grupper, og det bør også åpnes for å bruke internett for å oversette teksten til norsk. De må deretter finne ut hvem som er avbildet og hvilke hendelser fra Bibelen som er avbildet, dersom det er mulig å finne ut. Elevene kan gjennomgå den pre-ikoniske og den ikoniske beskrivelsen for seg selv, men det er mulig de vil ha problem med den tredje fasen, den ikoniske fortolkningen. Læreren kan her dele tavlen i to og stille opp de to hendelsene som er kontrastert.

Den gamle pakt - Den nye pakt

  • Adam og Eva faller i synd I (1. Mos 3) - Jesus kommer til jorden for å frelse verden.
  • Moses mottar loven - Maria mottar nåden
  • I ørkenen ble alle som så på kobberslangen friske fra sykdommen- Alle som tror at Jesus døde for deres synder blir fri fra synd.
  • I den gamle pakt var det bare død - Jesus seirer over døden
  • Profeten Jesaja (7:14) profeterer om en ung kvinne som skal føde en sønn - Johannes preker om Jesus (Johannes 1:29)

Dette kan igjen brukes i plenum, men dersom elevene tidligere har fått en innføring i ikonografi,
kan dette utmerket gjennomføres i grupper. Elevene deles da inn i grupper på tre og man gir dem link til bildet på internett.

1. Første oppgaven blir å gjennomgå analysere bildet og de kan svare på følgende spørsmål:
a.Hva ser de på bildet?
b. Hvor mange personer er på bildet?
c. Hva sier teksten?
d. Hvordan er bildet bygget opp?
2. Deretter kan de beskrive selve bildet ikonografisk.
a. Hvem er avbildet?
b. Hvilken rolle spiller de i kristendommen?
c. Hvem peker de forskjellige personene på?
d. Hvordan er de forskjellige motivene kontrastert?

Den tredje fasen, den ikonografiske fortolkningen bør gjennomgås i plenum. Her bør man for det første påpeke at dette er et protestantisk bilde. Samtidig bør en forklare begrunnelsen for
symmetrien. Kristne lærer at synden kom til menneskeheten gjennom Adam og Evas synd, men at Jesus var den som kom til Jorden for menneskers skyld. På samme måten fikk Moses loven for å gi jødene kjennskap til loven mens Jesus kom for å oppfylle loven (Matt. 5. 17). Slangen i ørkenen ga menneskene frihet fra sykdom, mens Jesu død ga mennesker frihet fra synd og død. Skjellettet representerer døden som var kommet inn i verden på grunn av synden, mens Jesu oppstandelse representerer seieren over døden.

torsdag 3. januar 2013

Omskjæring og Argument fra Analogi


Jeg hadde egentlig tenkt å skrive en flerpunktspost om omskjæring, men av erfaring merker jeg meg da at folk har en tendens til å ignorere de punktene du gjerne vil at de skal ta inn over seg. Derfor er denne posten redusert til ett punkt, hvor jeg slakter at ett av de mest brukte argumentene fra forbudstilhengerne. (Slapp av, de andre punktene kommer senere.)

Vi er imot kvinnelig kjønnslemlestelse, blir det ofte hevdet, da er det naturlig å være imot mannlig. Vi kan da ikke ha en mannsdiskriminerende lovgivning, da er det vel like naturlig å forby inngrep på gutters kjønnsorgan som på jenters.

Da jeg la ut mitt forrige innlegg på Fri Tanke fikk jeg også spørsmålet om jeg var imot kvinnelig omskjæring, og som dere kan se, dumme spørsmål tvinger frem dumme svar. Mats Fernando Liland forsøkte også å koble rituell omskjæring med maltraktering av kjønnsorganer.

Dette kalles Argument fra Analogi, og funger som følger:
P1. X er forbudt.
P2. Y ligner på X.
Konklusjon: Y bør bli forbudt.

Det er ikke en feilslutning dersom analogien holder, men dersom motparten ikke aksepterer denne (P2), og det er det absolutt ingen grunn til, er det din oppgave å demonstrere at dette er en gyldig sammenligning.

Kvinner og menn er ikke veldig forskjellige, og i de aller fleste tilfeller er det ikke behov for forskjellig lovgivning. Er det mannlig verneplikt, burde det også være kvinnelig verneplikt. Er det mammaperm, bør det også være pappaperm. Dette kan imidlertid ikke gjelde for to helt forskjellige organer, som ikke ligner hverandre, som ikke har samme funksjon, og to helt forskjellige inngrep som ikke engang har samme begrunnelse. Den eneste likheten er at begge inngrepene i en liberal definisjon kan kalles omskjæring.

Jeg tenker på kreasjonister når jeg hører argumentet, på samme måte som de kan lese om informasjon i DNA og automatisk anta at siden Informasjon krever en Designer, er det også en skaper bak naturen. Forbudstilhengere leser om kvinnelig omskjæring, og på samme måte som kreasjonistene gjør de den samme feilslutningen når de skifter ut "kvinnelig" med "mannlig", og beholder alle de samme egenskapene i ordet "omskjæring". Det er ikke greit når kreasjonistene gjør dette, da er det heller ikke akseptabelt at dere gjør det samme.

Det bør vel være klinkende klart nå at vi ikke aksepterer analogien, at vi ikke ser på omskjæring og kjønnslemlestelse som like, og da er det deres oppgave å påvise denne validiteten til denne. Dette blir imidlertid ikke gjort, uvisst hvilken grunn (enda enkelte av oss har en mistanke om hvorfor...).

Så om du synes analogien holder, sett i gang. Gjør jobben din!

Dikt - så mange spørsmål

 da tidemand og gude malte brudeferden i hardanger hadde de lest avisen hadde de lest om gutten som løp over gangbruen drep denne negeren ro...

Populære innlegg