torsdag 17. januar 2013

Menneskerettigheter - et opplegg for skole og konfirmasjon

Ops, dette har jeg ennå ikke fått testet ut, men andre konfirmantlærere sier at det virker som et greit opplegg som en introduksjon til hva menneskerettigheter er.

Klipp ut arket og del ut til elevene:
Klipp ut lappene og del ut til elevene.1. Be dem deretter rangere lappene fra JA! (alle er enige), NJA (stor uenighet i gruppen), Nei (alle er imot).

Bruk gjerne 15-20 minutter på dette, og still gjerne spørsmål


2. Når de har gjort dette forteller du hva rettigheter er. Rettigheter er krav du kan stille uavhengig av hva du har gjort eller i hvilken posisjon de er i.

Samtidig forutsetter rettigheter plikter. Dersom du har rett til å ikke bli myrdet krever det at andre mennesket har en plikt til å respektere dette. En rettighet vil alltid medføre en plikt for et annet menneske, det er vi nødt til å tenke over hver gang vi deler ut en rettighet. Eier du rettighetene til et område plikter andre å respektere dette. Har du rett på mat plikter andre å gi det.

Det er også viktig å påpeke at rettighetene gjelder enkeltpersoner, ikke familier, grupper eller stammer. Du har menneskerettigheter som individ, ikke som medlem i en gruppe.

Det har blitt gjort forsøk på å definere rettigheter, hvor de mest kjente er Menneskerettihetserklæringen av 1948. Les gjerne gjennom de første rettighetene, slik de er definert der.

Artikkel 1Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter. De er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør handle mot hverandre i brorskapets ånd.
Artikkel 2Enhver har krav på alle de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art, f. eks. på grunn av rase, farge, kjønn, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom, fødsel eller annet forhold. Det skal heller ikke gjøres noen forskjell på grunn av den politiske, rettslige eller internasjonale stilling som innehas av det land eller det område en person hører til, enten landet er uavhengig, står under tilsyn, er ikke-selvstyrende, eller på annen måte har begrenset suverenitet.
Artikkel 3Enhver har rett til liv, frihet, og personlig sikkerhet.
Artikkel 4Ingen må holdes i slaveri eller trelldom. Slaveri og slavehandel i alle former er forbudt.
Artikkel 5Ingen må utsettes for tortur eller grusomhet, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.
Artikkel 6Ethvert menneske har krav på overalt å bli anerkjent som rettssubjekt.
Artikkel 7Alle er like for loven og har uten diskriminering rett til samme beskyttelse av loven. Alle har krav på samme beskyttelse mot diskriminering i strid med denne erklæring og mot enhver oppfordring til slik diskriminering.
Artikkel 8Enhver har rett til effektiv hjelp av de kompetente nasjonale domstoler mot handlinger som krenker de grunnleggende rettigheter han er gitt i forfatning eller lov.
Artikkel 9Ingen må utsettes for vilkårlig arrest, fengsling eller landsforvisning.
Artikkel 10Enhver har krav på under full likestilling å få sin sak rettferdig og offentlig behandlet av en uavhengig og upartisk domstol når hans rettigheter og plikter skal fastsettes, og når en straffeanklage mot ham skal avgjøres.
Kilde: Wikisource.

3. Deretter går en gjennom lappene og ser hvor gruppene er uenige, gjerne be dem komme med argumenter for og imot.

Mange av rettighetene kan problematiseres.

"Mennesker har rett til å gjøre handlinger som er skadelige for en selv" vil kunne debatteres. Bør det være en rettighet å røyke når en er over 18 år? 

"Mennesker har ubegrenset ytringsfrihet",
"Mennesket har rett til å bli hørt",
"Mennesker har rett til å spre usannheter"
"Mennesker har rett til sin egen religiøse overbevisning" og
"Mennesker har rett til å skjerme seg fra å høre andres overbevisning" vil kunne tenkes å komme i konflikt. Hvilke rettigheter bør en ha og hvilke bør en ikke ha.

Når det gjelder retten til å spre usannheter, hvis de svarer nei på det, vil de da at en forfatter som utgir en bok der han argumenterer for at månen er en grønn ost skal straffes?

"Mennesket har rett til egen eiendom" versus
"Mennesker har rett til et eksistensmininum, selv om de ikke vil/kan bidra til felleskassen" kan være i konflikt kan skape konflikt. Noen må jo bidra til å støtte dette eksistensmininum økonomisk.

Enkelte av rettighetene kan virke logiske, men ved å reflektere over hvilke forpliktelser det medfører for andre blir de vanskelig å forsvare.

"Mennesker har rett til følge sin egen samvittighet"
- har man virkelig rett til dette? Har ikke enkelte en overbevisning som er skadelig for andre?

"Et menneske har rett til å få barn"
Forutsetter ikke dette at noen er pliktig til å gi deg dette barnet? Dersom en jente vil bli gravid, krever ikke det at en mann har plikt til å ligge med henne eller donere sæd? Hvordan kan man forsvare slik plikt?

4. Etter problematiseringen kan du be elevene velge ut fem som de anser som grunnleggende, og deretter rangere dem fra viktigst til mindre viktig.

Be dem begrunne valgene.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar